*
PL EN

Polityka prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2015 r.

 

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników zarządzanych przez nas stron internetowych, naszych klientów, dostawców, współpracowników i pracowników. Zapewniamy najwyższy stopień bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności przekazujemy pełne informacje dotyczące sposobu przetwarzania tych danych oraz sposobu chronienia prywatności. Ma ona zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Odnosi się to zarówno do przetwarzania danych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność związana z danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzamy w różnych celach; w zależności od celu zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, może być jednak konieczne lub wymagane aby mogły zostać zrealizowane oferowane przez nas usługi lub zawarte umowy.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo TextPartner sp.j. z siedzibą w Słonem, 66-008 Świdnica k. Zielonej G. przy ul. Słonecznej 26/1. Adres korespondencyjny: ul. Kościelna 2, I p., 65-064 Zielona Góra wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydziale Gospodarczym. Numer KRS: 0000393550, NIP: 973 088 88 99

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@textpartner.com lub listownie na adres korespondencyjny spółki.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzURP z 2018 r., nr 1000, poz. 1000 z późn. zm.), oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzURP z 2002 r. nr 144, poz. 1204) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania, wymagane dane
Zawarcie umowy sprzedaży produktu lub usługiDane niezbędne do zawarcia umowy, wystawienia faktury VAT, realizacji obowiązków prawnych, komunikacji z osobami.
Świadczenie pomocy technicznejDane niezbędne do komunikacji z osobami celem wykonania usługi.
Szkolenia i prezentacjeDane niezbędne do rejestracji osób na te wydarzenia.
Dostarczanie wersji testowych i próbnych oprogramowania lub innych produktów i usługDane niezbędne do komunikacji z osobami celem dostarczenia produktów lub wykonania usługi.
Przesyłanie biuletynu informacyjnego drogą elektronicznąDane niezbędne do przesyłania biuletynu (adres poczty elektronicznej).
Kontakt w odpowiedzi na przesłaną korespondencję zarówno drogą tradycyjną jak i elektroniczną (poczta elektroniczna, telefon, czat, media społecznościowe)Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i/lub przygotowania oferty.
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawaRealizacja obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, kodeksu pracy czy ustawy o praktykach absolwenckich.
Wybór dostawców do realizacji zamówieńDane przekazane przez dostawcę dokumentujące jego umiejętności, kwalifikacje i przebieg dotychczasowej współpracy, dyspozycyjność.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty osoby na zarządzanych przez nas, publicznie dostępnych stronach internetowych automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data odwiedzin. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu serwisem, analizom statystyk odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron serwisu, diagnozowaniu ewentualnych błędów czy analizom ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa. Informacje dotyczące adresu IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane nie służą identyfikacji użytkowników strony i nie są łączone z innymi ewentualnie znanymi lub przekazanymi podczas wizyty na stronie, danymi osobowymi.

W przypadku wizyty na stronach o ograniczonym dostępie (dostępnych po zalogowaniu lub dla osób znających indywidualne, unikalne łącze) zbierane są także dane identyfikujące osobę odwiedzającą. Informacje te są następnie przypisywane do profilu osoby odwiedzającej.

Podczas korzystania z tych stron, w celu zapewnienia ich odpowiedniej funkcjonalności, korzystamy z technologii Web Storage zapisującej informacje w lokalnej bazie przeglądarki internetowej osoby. Szczegółowe informacje o zakresie zapisywanych danych znajdują się w instrukcjach obsługi tych serwisów. Technologii tej nie stosujemy do „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć

Na naszych stronach internetowych nie korzystamy z usług zewnętrznych firm do analizy ruchu.

Patrz informacje o plikach cookie.

Dane przekazane podczas tworzenia konta dostępowego do serwisów o ograniczonym dostępie.

W naszych serwisach udostępniamy możliwość dobrowolnego podania danych dokumentujących umiejętności i kwalifikacje osób, ich dyspozycyjność oraz proponowane za usługi wynagrodzenie w ramach tzw. konta użytkownika. Prowadzimy także rejestr dotychczasowej współpracy. Na tej podstawie tworzymy profil dostawcy (profilowanie) będący podstawą wyboru dostawcy. Proces ten może być dokonywany automatycznie, tj. bez udziału człowieka. Przekazane informacje mogą wpłynąć na osiągane przez dostawców dochody finansowe. Z tego względu zachęcamy do bieżącego kontrolowania, uzupełniania i weryfikowania ich poprawności. Biorąc pod uwagę zarówno nasz interes jak i interes osoby przekazującej nam dane uznaliśmy, że ten wprowadzony przez nas sposób profilowania nie będzie uciążliwy. Profil tworzymy wyłącznie na podstawie danych dotyczących sfery zawodowej, nie zbieramy ani nie analizujemy żadnych informacji dotyczących życia prywatnego.

Możemy przekazać powyższe dane (profil), po ich zanonimizowaniu, naszym kontrahentom. Anonimizacja ma na celu umożliwienie wyboru konkretnego dostawcy bezpośrednio przez kontrahenta z zapewnieniem anonimowości. Przekazujemy wtedy jedynie dane potwierdzające kwalifikacje osoby opatrzone anonimowym identyfikatorem. Nie są przekazywane dane osobowe takie jak imiona i nazwiska czy dane kontaktowe.

Dane przekazane przez kontrahentów

W trakcie wykonywania usługi może nastąpić przekazanie przez kontrahenta danych osób biorących udział w jej realizacji po jego stronie. Dane te podlegają takiej samej ochronie jak dane pozostałych osób.

Miejsce przechowywania danych

Dane przechowujemy na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania – obowiązuje dłuższy z terminów podanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzaniaMinimalny czas przetwarzaniaStandardowy czas przetwarzania
Realizacja umowy sprzedaży towarów lub usługPrzez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży usługi lub produktów i wynikających z niej zobowiązań dotyczących świadczenia pomocy technicznej, bezpłatnych aktualizacji produktów i usług, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych lub upływu terminu określonego w przepisach prawa.Do czasu wycofania zgody
W przypadku świadczenia pomocy technicznej lub dostarczania wersji próbnych i testowychDo czasu zakończenia wykonywania usługiDo czasu wycofania zgody
W przypadku wysyłki biuletynu informacyjnegoDo czasu wycofania zgody
W przypadku innych obowiązków prawnychDo czasu wygaśnięcia obowiązku

Przekazywanie danych osobowych

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom, o ile nie jest to konieczne do realizacji i obsługi zamówień, sprzedaży usług i produktów, dochodzenia naszych roszczeń lub nie wynika to z przepisów prawa. Do podmiotów , którym możemy przekazać te dane w powyższych sytuacjach zaliczamy: podwykonawców, podmioty zapewniające obsługę finansową zleceń (banki, operatorzy płatności), podmioty zapewniające obsługę prawną i księgową, podmioty dostarczające usługi telekomunikacyjne i hostingowe, podmioty świadczące usługi serwisowe, firmy windykacyjne, państwowe organy nadzorujące. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i tylko w zakresie niezbędnym lub wymaganym przez prawo.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom przysługują następujące prawa związane z ich danymi osobowymi:

1. Prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych.

Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w przypadku uzyskania potwierdzenia mogą Państwo:

– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie ich przechowywania, kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskać kopię swoich danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 15 RODO)

2. Prawo do poprawiania tych danych.

Mają Państwo prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) posiadanych przez nas danych osobowych.

(Podstawa prawna: art. 16 RODO)

3. Prawo do usunięcia tych danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W przypadku danych powiązanych z kontem w serwisach o ograniczonym dostępie żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta.

Mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– Wycofana została określona zgoda, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o państwa zgodę.

– Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

– Wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych.

– Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL oraz historię korzystania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

(Podstawa prawna: art. 17 RODO)

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłoszone zostanie takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też wysłać żadnych komunikatów.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

– Gdy kwestionują państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

– Gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają państwo ograniczenia ich wykorzystania.

– Gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe.

(Podstawa prawna: art. 18 RODO)

5. Prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo otrzymać posiadane przez nas własne dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane dostępne w formie tekstowej wyślemy w postaci pliku w formacie csv lub json. Formaty te są powszechnie używane i nadają się do odczytu maszynowego. Pozostałe dane, będące w naszej dyspozycji (pliki w innych formatach) zostaną przekazane w ich oryginalnej postaci. (Podstawa prawna: art. 20 RODO)

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Realizacja niektórych z tych praw może być ograniczona obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych wypadkach prawa te realizujemy po zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Osoby posiadające dostęp do serwisów o ograniczonym dostępie mogą skorzystać z funkcji tam dostępnych w celu realizacji powyższych praw. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach obsługi.

W jakim czasie realizujemy powyższe prawa?

Jeżeli, na podstawie wymienionych powyżej uprawnień, wystąpią Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na liczbę żądań lub ich skomplikowany charakter – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. W tym celu administrator stosuje zgodne z przepisami środki ochrony fizycznej, środki ochrony sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz środki ochrony stosowanych programów i baz danych.

Informacje dodatkowe

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy na podstawie zebranych danych wysyłać powiadomienia o promocjach naszych produktów i promocjach w przypadku naszej współpracy z partnerami. Nie będziemy przekazywać danych osobowych innym firmom ani przesyłać informacji handlowej od firm niezwiązanych z naszymi produktami.

Na stronach internetowych przedsiębiorstwa mogą pojawiać się łącza do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez przedsiębiorstwo. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

×
*

Profesjonalne tłumaczenia

Codziennie, od 14 lat, zdajemy najtrudniejszy z egzaminów: świadczymy pracę przeznaczoną dla odbiorców fachowych, ekspertów i innych świadomych nabywców. Klienci wymagają od nas wiedzy, rzetelności i dyscypliny pracy, dlatego wszystkie kroki produkcji realizujemy wewnątrz własnego zespołu. Pracujemy szybko, fachowo, bez windowania cen. Deklarujemy, że dostarczane usługi językowe spełniają normę PN-EN 15038.

Facebook

Obejrzyj nasz profil na Facebooku

Twitter

Przeczytaj nasze tweety

YouTube

Obejrzyj nasze filmy na portalu YouTube

LinkedIn

Obejrzyj nasz profil LinkedIn

RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS

E-mail

Wyślij do nas wiadomość

CV

Zarejestruj się w bazie dostawców

Sklep

Zapraszamy na zakupy

Wyślij plik

Prześlij pliki na nasz serwer

Kalendarz pracy

Sprawdź kiedy pracujemy

On our bikes

Pojedź z nami i wspomóż Afrykę